MIXED HOCKEY CLUB ZUTPHEN
terug naar vorige scherm
10-11
Contributie tarieven 2017/2018

Nieuwsafbeelding

Beste leden,

In de bijlage van dit bericht tref je een overzicht van de contributietarieven van dit seizoen. Deze zijn vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 30 oktober jl. We moeten de contributietarieven dit jaar behoorlijk laten stijgen om de begroting voor 2017/2018 rond te krijgen. De stijging is hoger dan we in vorige seizoenen aan contributieverhoging hebben doorgevoerd. Ten opzichte van vorig jaar zijn de tarieven van de contributie-categorieën gestegen met gemiddeld ca. 8%. Deze verhoging was in voorgaande jaren 2 tot 3%. Deze verhogingen staan los van de additionele bijdrage van € 25,- per lid die we vanaf 2016/2017 in rekening brengen voor het 1e en 4e veld. De contributietarieven liggen nu redelijk in lijn met hockeyverenigingen in onze omgeving.

De reden dat we een opwaartse bijstelling hebben doorgevoerd in de contributietarieven, is gelegen in een combinatie van factoren. We hebben 2016/2017 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat als gevolg van (eenmalige) financiële tegenvallers uit voorgaande jaren. Daarnaast is het aantal leden sterker gedaald dan begroot. Voor nadere details verwijzen we graag naar de in de ALV vastgestelde jaarrekening 2016/2017.

In 2017/2018 is het vierde veld in gebruik genomen, zien we het ledenaantal nog iets verder dalen èn dienen we de financiële positie te verbeteren als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat van 2016/2017.  Achteraf bezien, zijn de contributietarieven in voorgaande jaren te beperkt opwaarts bijgesteld.  Dat maakt dat we de contributietarieven op de huidige bedragen hebben vastgesteld. Voor nadere informatie verwijzen we graag naar de begroting 2017/2018 (documenten op de site zichtbaar onder "Documenten/Bestuur” na inloggen).

We realiseren ons dat we de contributietarieven in de toekomst niet verder moeten willen laten stijgen met dergelijke sprongen. In het huidige seizoen 2017/2018 zal het bestuur op basis van ontwikkelingen in ledenaantallen en overige ontwikkelingen die direct invloed hebben op de inkomsten resp. de uitgaven beoordelen cq. inventariseren hoe we kunnen komen tot een blijvende ombuiging in de resultaatontwikkeling, zodat de huidige forse tariefstijging  een incident blijft en we de komende jaren weer een meer gematigde aanpassing kunnen hanteren. We rekenen graag op begrip voor de tariefstelling.

De contributie gaat deze maand geïnd worden door ClubCollect. Voor meer informatie over de wijze van facturering en inning, verwijzen we naar het eerdere bericht hieromtrent (de bijlage is te vinden onder "Documenten Bestuur" na inloggen op de website).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ricardo Boerkamp, Penningmeester

 Bijlage: Contributie tarieven MHCZ 2017-2018 def.pdf