header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Terug

informatie_sociaal veilig klimaat


Wat is een sociaal veilig sportklimaat?

Een sociaal veilig sportklimaat is een klimaat waarin mensen zich beschermd voelen en beschermd zijn tegen bedreigingen van het gedrag van mensen in en om de club. Een sociaal veilige sportclub is een club

… waar men voortdurend serieus aandacht besteedt aan het realiseren van een veilig sportklimaat én aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

… die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag.

Dit alles gebeurt in een cultuur waarin zowel leden, vrijwilligers,  medewerkers als toeschouwers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en in een cultuur waarin iedereen hier open over kan praten.

Bevorderen sociaal gedrag

Sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels op de club en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag.  Daarom is het belangrijk dat we met elkaar afspraken maken. Deze afspraken hebben we vertaald in een aantal gedrags- en omgangsregels:

- Wij accepteren en respecteren de ander zoals hij is;

- Wij  houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft;

- Wij gebruiken gepaste taal;

- Wij helpen elkaar;

- Wij zijn blij met onze eigen prestaties én die van de ander;

- Wij gaan op respectvolle manier om met de spullen van de vereniging;

- Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.


Wil je meer lezen? Klik dan HIER (link naar beleidsdocument)

Gedragsregels
Onze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport. Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ en bewustwording hierover laat zien dat we als MHCZ werk maken van het tegengaan van ongewenste gedragingen en dat kan preventief werken. We delen het daarom met leden, vrijwilligers en begeleiders via diverse bijeenkomsten en de website.

Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt, dan kan als maatregel een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Daarom is het van belang dat iedereen die betrokken is bij onze sport, op de hoogte is van de gedragsregels.
Wil je weten welke omgangs- en gedragsregels we hebben? Kijk dan achter de inlog bij documenten > Sociaal Veilig KlimaatVertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is er om te ondersteunen bij situaties waar contacten dusdanig verstoord worden dat er van een sociaal veilig sportklimaat geen sprake meer is. Tevens is er aandacht voor preventie, voorkomen dat zich een onveilig sport-klimaat ontwikkeld.  Onderwerpen horen bespreekbaar te zijn en iedereen kan op een laagdrempelige wijze advies inwinnen. MHCZutphen heeft 2  vertrouwenspersonen, bereikbaar via [email protected]. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor iedereen die intimidatie of ander ongewenst gedrag ervaart en hier met iemand over wil praten.
De vertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden gescreend, om te voorkomen dat er vrijwilligers ingezet worden die wellicht een risico vormen voor het omgaan met minderjarigen. Dit doen we door:

Een kennismakingsgesprek
We vragen hierbij naar motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar werkervaring en zo mogelijk referenties bij vorige organisaties.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
MHCZutphen verlangt van elke vrijwilliger-begeleider dat hij/zij een Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen. Een VOG is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Een VOG is een goede mogelijkheid voor MHCZ om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger.Gedragsregels ondertekenen
MHCZutphen neemt in alle contracten die afgesloten worden met begeleiders de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ van de georganiseerde sport op. De gedragsregels worden besproken, ondertekend en men is daardoor aanspreekbaar op deze gedragsregels.
Voor vrijwilligers bij MHCZ ligt dit anders. Om er voor te zorgen dat vrijwilligers op de hoogte zijn van de gedragsregels én zich hieraan houden, overhandigen we iedere vrijwilliger de gedragsregels bij de start van de werkzaamheden.

Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie
Als MHCZ bevragen we het registratiesysteem Seksuele Intimidatie of de kandidaat-begeleider is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit sportbrede systeem, dat goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf - of tuchtrechtelijke veroordeling voor een van te voren vastgestelde periode. Dit registratiesysteem is goedgekeurd in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011.

Tot slot:
Een sociaal veilig klimaat is noodzakelijk voor een positieve sportbeleving en bij  MHCZ   overal bespreekbaar. Daarom staat dit onderwerp regelmatig op de agenda binnen de verschillende overlegvormen. Ook in voorkomende afstemming overleggen tussen coördinatoren en coaches vormt het sociaal veilig (sport)klimaat het gespreksonderwerp. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het organiseren van thema-avonden,  informatie op internet en de ALV. Alles met als doel de bewustwording over dit onderwerp te vergroten en te stimuleren.
We streven naar het verlagen van de drempel om onderwerpen bespreekbaar te maken door het regelmatig de revue te laten passeren, vertrouwenspersonen gemakkelijk bereikbaar te maken en waar nodig en mogelijk transparantie te tonen. Zowel in- als extern.