header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Terug

informatie_sociaal veilig klimaatSociaal Veilig Klimaat
Een veilige sociale omgeving is voor MHCZutphen van essentieel belang. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de sportomgeving zo veilig mogelijk te maken. We stellen mét elkaar alles in het werk om de veiligheid te bevorderen en positief te houden.

Bewustwording
Door het goede voorbeeld te geven én mensen in en om de hockeyclub aan te spreken op gedrag, wordt de bewustwording vergroot. We hebben ervoor gekozen iedereen verantwoordelijk te maken voor een sociaal veilig klimaat. Een veilig klimaat maak je samen, en dat is niet bij een paar mensen belegd.

Omgangsregels
Binnen MHCZ vinden allerlei activiteiten plaats. Bij veel contactmomenten is het wenselijk dat we met elkaar af te spreken wat omgangsregels zijn, wat je fatsoenlijk vindt en welk normbesef nodig is in de omgang. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Bijvoorbeeld stoeien, fysiek contact tijdens de wedstrijd of training, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Ook het zien en gezien worden kan als onwenselijk worden ervaren. Het actief hanteren en uitdragen van MHCZ-gedragsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

Daarnaast kennen we binnen MHCZ ook sociale activiteiten waar geen sprake is van lichamelijk contact, maar er interactie is tussen ouder en vrijwilliger, lid en vrijwilliger en teamleden onderling. Ook in de interactie met elkaar helpt het om de omgangsregels actief te hanteren en uit te dragen, zodat het bijdraagt aan een positief sociaal (sport) klimaat.

MHCZ-omgangsregels zijn gemaakt om leden te helpen in hun contact met andere leden. Het naleven ervan zorgt voor een open en sociaal (sport)klimaat, het elkaar kunnen aanspreken en positieve/gewenste omgangsvormen. De omgangsregels zijn zichtbaar op de website, in het clubhuis en opgenomen in de Boedelhofbrief.
Gedragsregels
Onze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport. Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ en bewustwording hierover laat zien dat we als MHCZ werk maken van het tegengaan van ongewenste gedragingen en dat kan preventief werken. We delen het daarom met leden, vrijwilligers en begeleiders via diverse bijeenkomsten en de website.

Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt, dan kan als maatregel een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Daarom is het van belang dat iedereen die betrokken is bij onze sport, op de hoogte is van de gedragsregels.
Wil je weten welke omgangs- en gedragsregels we hebben? Kijk dan achter de inlog bij documenten > Sociaal Veilig KlimaatVertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is er om te ondersteunen bij situaties waar contacten dusdanig verstoord worden dat er van een sociaal veilig sportklimaat geen sprake meer is. Tevens is er aandacht voor preventie, voorkomen dat zich een onveilig sport-klimaat ontwikkeld.  Onderwerpen horen bespreekbaar te zijn en iedereen kan op een laagdrempelige wijze advies inwinnen. MHCZutphen heeft 2  vertrouwenspersonen, bereikbaar via [email protected]. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor iedereen die intimidatie of ander ongewenst gedrag ervaart en hier met iemand over wil praten.
De vertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden gescreend, om te voorkomen dat er vrijwilligers ingezet worden die wellicht een risico vormen voor het omgaan met minderjarigen. Dit doen we door:

Een kennismakingsgesprek
We vragen hierbij naar motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar werkervaring en zo mogelijk referenties bij vorige organisaties.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
MHCZutphen verlangt van elke vrijwilliger-begeleider dat hij/zij een Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen. Een VOG is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Een VOG is een goede mogelijkheid voor MHCZ om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger.Gedragsregels ondertekenen
MHCZutphen neemt in alle contracten die afgesloten worden met begeleiders de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ van de georganiseerde sport op. De gedragsregels worden besproken, ondertekend en men is daardoor aanspreekbaar op deze gedragsregels.
Voor vrijwilligers bij MHCZ ligt dit anders. Om er voor te zorgen dat vrijwilligers op de hoogte zijn van de gedragsregels én zich hieraan houden, overhandigen we iedere vrijwilliger de gedragsregels bij de start van de werkzaamheden.

Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie
Als MHCZ bevragen we het registratiesysteem Seksuele Intimidatie of de kandidaat-begeleider is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit sportbrede systeem, dat goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf - of tuchtrechtelijke veroordeling voor een van te voren vastgestelde periode. Dit registratiesysteem is goedgekeurd in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011.

Tot slot:
Een sociaal veilig klimaat is noodzakelijk voor een positieve sportbeleving en bij  MHCZ   overal bespreekbaar. Daarom staat dit onderwerp regelmatig op de agenda binnen de verschillende overlegvormen. Ook in voorkomende afstemming overleggen tussen coördinatoren en coaches vormt het sociaal veilig (sport)klimaat het gespreksonderwerp. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het organiseren van thema-avonden,  informatie op internet en de ALV. Alles met als doel de bewustwording over dit onderwerp te vergroten en te stimuleren.
We streven naar het verlagen van de drempel om onderwerpen bespreekbaar te maken door het regelmatig de revue te laten passeren, vertrouwenspersonen gemakkelijk bereikbaar te maken en waar nodig en mogelijk transparantie te tonen. Zowel in- als extern.